مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
SHAMIME-BAHARI
0000-00-00

بازدیدکننده


♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪

ﺑﻲ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ "ﺁﺩﻡ " ﺍﺳﺖ ...
ﺍﺩﻋﺎﻳﺸﺎﻥ " ﺁﺩﻣﻴﺖ "...
ﮐﻼﻣﺸﺎﻥ"ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ "...
ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺎﻥ " ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ "...
... ﻣﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﻡ ﮐﻪ ...
ﻧﻪ "ﺁﺩﻡ " ﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻪ "ﺍﻧﺴﺎﻥ" ،ﻧﻪ" ﺩﻭﺳﺖ" ﻭ" ﺭﻓﻴﻖ ﺻﻤﻴﻤﻲ "...
ﺗﻨﻬﺎ " ﺻﺎﻑ" ﺑﺎﺷﺪﻭ "ﺻﺎﺩﻕ "...
ﭘﺸﺖ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﺵ " ﺧﻨﺠﺮﻱ" ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ" ﺩﺭﻳﺪﻥ "...
ﻫﻴﭻ ﻧﮕﻮﻳﺪ ...
ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ "ﺳﺎﻳﻪ ﺍﺵ" ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ...
" ﺻﺎﻑ ﻭ ﻳﮑﺮﻧﮓ

عکس و تصویر ﺑﻲ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ
دیدگاه |
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
1 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده است
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
دیدگاه |
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
دیدگاه |
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
دیدگاه |
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
1 دیدگاه |
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده است
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
2 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده است
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
دیدگاه |
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪

دوستی رو از زنبور یادنگرفتم که وقتی از گلی سیر میشه میره سراغ یه گل دیگه دوستی رو از ماهی یادگرفتم که وقتی از اب بیاد بیرون میمیره

دیدگاه |

تبلیغات