شبکه اجتماعی ایرانیان | Enamel_M: <div style="font-weight: normal;"><br><..     
اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: ✘Mina✘

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان


رویای فراموش شده ی من...!
ردپاهایت را ازدنیایم پاک کن...
دراینجا،
بادهاباورهارابه فراسوی خیالهامی برند...
دیگرنمیشود
به نهایت ساده بودنهااعتمادکرد...
دیگرنمیشود
رنگ دوستی هاراتشخیص داد...
آنقدر
تفاوت درذات چهره هادیده ام
که نمیخواهم
ازآغوش تلخ تنهایی بگریزم...
رویای دست نیافتنی من...!
ازهمان راهی
که قراربودروزی بیایی
بازگرد...
دراینجا
وجدان هابه خواب رفته اند...
کسی
پاکی احساست رادرک نخواهدکرد...
تونمیدانی
که عشق های این دیار،
افسانه اند...
تونمیدانی
درظلمات تنگناها،هیچ نوری به فریادت
نخواهدرسید...
تو...
از...
سیاهی...
این...
دنیا...
بی...
خبری...

1395/10/21 - 00:42
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۱۷-۰۱-۰۷-۰۱-۵۱-۵۵-1.png
Screenshot_۲۰۱۷-۰۱-۰۷-۰۱-۵۱-۵۵-1.png · 480x480px, 225KB
دیدگاه
ali-kooh

اورین دخی

1395/10/21 - 11:41 ·
Enamel_M

{-29-} {-35-}

1395/10/21 - 16:16 ·
nady-

هیهاااات {-38-}

1395/10/22 - 16:20 ·
Enamel_M

{-41-} {-35-}

نقل از :nady-

هیهاااات {-38-}

1395/10/25 - 21:27 ·